Английска верига в сферата на туризма и ресторантьорството набира персонал за следните позиции:

Head Waiter, Chef De Partie, Head Chef, Junior Sous, Demi Chef, Commi Chef

Заплащане: от £18,000 до £ 28,000

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:

Трудов Договор – директно с Работодател
Срок на Договора – 12 месеца, с опция за удължаване
Осигурителен доход – е на пълен работен ден
Работни часове – на смени, с опция за извънреден труд, който допълнително се заплаща
Получаване на заплата – по банков път.
Годишен отпуск – платен.
Настаняване – в къщи, на пешеходно разстояние до местоработата, за сметка на Работодател
Владеене на чужд език – английски език
Заминаване: Веднага – след одобрение от Работодател.

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Head Waiter

Ръководителите на сервитьори имат надзорни отговорности в допълнение към служебните си задължения.
Главните сервитьори работят с домакина / домакинята, за да помагат на покровители да отварят маси, като ги информират за специалните дни за храна и напитки. Те трябва да поддържат оптимистично и приятелско отношение по време на този процес.
Ръководител сервитьорски умения
Главните сервитьори трябва да са специалисти в техниката на основната храна, като например как правилно да носят тави за храна, да отварят вино на масата и да запомнят поръчките. Те трябва да процъфтяват в забързана среда, тъй като популярните ресторанти могат да бъдат безумно заети. Ръководителите трябва да притежават лидерски качества. Позицията изисква и поет-покровители и техният отбор никога не трябва да ги вижда стресирани.
Обучение на нови служители в техниката на хранене и процедури в ресторантите
Управление на загрижеността на клиентите и оплакванията относно персонала, използващ умения за разрешаване
Осигуряване на отлично обслужване на клиентите, за да бъде добър пример за персонала
Поддържане на съдържание на персонала с отлични лидерски умения и комуникационни умения

Chef De Partie

1. Организира и координира работата в кухнята.
2. Организира и участва в производството на собствена гот­варска продукция.
3. Спазва утвърдената технология за производство на готвар­ска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти.
4. Разработва съвместно с управителя менюто, като се съоб­разява с наличните продукти.
5. Контролира готвачите и кухненските работници за изпъл­нение на определените менюта.
6. Следи за правилното използване и поддържане на оборуд­ването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на поме­щенията.
7. Извършва производствен инструктаж на работниците в кух­нята.
8. Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ
1. Отговаря за количеството и качеството на вложените про­дукти и подправки и съответствието им на установените рецептури.
2. Носи отговорност за вреди от рекламации за некачествена готварска продукция и за липси на продукти и подправки

НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Кандидата трябва да:
а) познава вътрешните инструкции, свързани с организацията и технологията на готварското производство;
б) хигиенно-санитарните изисквания при производство на гот­варска продукция;
в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарната безопасност при работа в кухнята;
г) компютърните и други автоматизирани системи за рецеп­тури и други нормативи за влагане на продукти и подправки за гот­варска продукция.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: минимум средно
2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене гово­римо на английски език.
3. Професионален опит: мин. 2 години трудов стаж по специ­алността.

“Джи Енд Ем 7887” ЕООД притежава Удостоверение № 2636 / 22.10.2018г. от Министерство на труда и социалната политика.

Кандидатствай онлайн

Полетата отбелязани с (*) са задължителни.